سامانه جامع معاونت تجاری مخابرات خوزستان

این سامانه دارای 8 روال مختلف برای مدیریت روند واگذاری و عقد قرارداد سرویس‌های فیبر نوری، فضا و پاور، E1، رادیو، کدهای ویژه‌ی مخابراتی و  بوخت و ترمینال‌ها است. گردش کاری در کلیه‌ی این بخش‌ها قابل ویرایش توسط مدیریت سامانه و پویا است. همچنین گزارش‌های گوناگون با امکان فیلتر و کنترل تمامی مشخصه‌های گزارش در این سیستم طراحی شده است.


کارفرمایان شرکت ابرافزار