سامانه‌های سازمانی تحت وب

جشنواره رویش کانون های فرهنگی
سامانه جامع معاونت تجاری مخابرات خوزستان
سامانه ثبت آثار و داوری جشنواره ملی حرکت
سامانه مدیریت واگذاری ADSL مخابرات خوزستان

کارفرمایان شرکت ابرافزار