نرم‌افزارهای تحت ویندوز

نرم‌افزار جامع حسابداری پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز
نرم‌افزار مدیریت کلنیک‎های ترک اعتیاد
سایر نرم‌افزاهای تحت ویندوز

کارفرمایان شرکت ابرافزار