نرم‌افزار مدیریت کلنیک‎های ترک اعتیاد

این نرم افزار برای مدیریت و حسابداری مراکز ترک اعتیاد طراحی شده و امکانات زیر را برای این مراکز ارائه می دهد:

ثبت بیماران همراه با مشخصات کامل با امکان ثبت میزان داروی مصرفی

امکان ثبت دوره های متتعدد و طبق استاندارد اداره معاونت درمان

امکان ثبت ویزیت با مشخص کردن پرداختی و درج توضیحات

نمایش اطلاعات آخرین ویزیت بیمار

گزارش کامل بیمار

امکان نمایش بیماران فعال

انبار گردانی دارو و نمایش موجودی داروها در زمان ویزیت

حسابداری دوره های بیماران با امکان ثبت وجوه دریافتی

 


کارفرمایان شرکت ابرافزار