سامانه ثبت آثار و داوری جشنواره ملی حرکت

کارفرما :وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

 این سامانه دارای 16 روال کاری جداگانه برای ثبت و مدیریت طرح های برگزیده دانشجویی است .همچنین سامانه دارای بخش داوری برای نمره دهی و گزارشگیری از طرح های ارسالی می‌باشد.سامانه طراحی شده در سال 1392 ،1393 و 1394 مورد استفاده قرارد گرفته است.


کارفرمایان شرکت ابرافزار