طراحی سایت و اپ موبایل در اهواز

نرم افزار مدیریت کلینیک ترک اعتیاد

این نرم افزار برای مدیریت و حسابداری مراکز ترک اعتیاد طراحی شده و امکانات زیر را برای این مراکز ارائه می دهد:

• ثبت بیماران همراه با مشخصات کامل با امکان ثبت میزان داروی مصرفی

• امکان ثبت دوره های متتعدد و طبق استاندارد اداره معاونت درمان

• امکان ثبت ویزیت با مشخص کردن پرداختی و درج توضیحات

• نمایش اطلاعات آخرین ویزیت بیمار

• گزارش کامل بیمار

• امکان نمایش بیماران فعال

• انبار گردانی دارو و نمایش موجودی داروها در زمان ویزیت

• حسابداری دوره های بیماران با امکان ثبت وجوه دریافتی